Undervisningen på Samsø Frie Skole

Dygtige lærere og tværfaglighed i højsædet

Al god undervisning starter med gode lærere. Det er vigtigt for os at have rummelige, veluddannede, erfarne, nærværende og engagerede lærere, der udgør et udviklende arbejdsfællesskab.

Undervisningen på Samsø Frie Skole er pædagogisk eksperimenterende og orienteret mod at give skolen et indhold og en form, der modsvarer den verden som børnene vokser op i og de udfordringer der venter dem i fremtiden. Derfor har vi højt fokus på den tværfaglige tilgang i vores undervisning, og vi vægter projektarbejde, tematisk undervisning og bæredygtighed højt.

Temaundervisning og projektarbejde har en vigtig placering på Samsø Frie Skole. I ca. ni af skoleårets uger har vi temauger. Ved at arbejde med det samme tema i alle ugens lektioner åbnes der mulighed for fordybelse, refleksion og alternative og mere tidskrævende tilgange til det faglige stof. I temaugerne arbejder vi ofte med tværfaglige forløb, som bæredygtighed, demokrati, FN´s 17 verdensmål eller jordens ressourcer, og her indgår ofte matematik, dansk, engelsk, naturvidenskab, samfundsfag, billedkunst, drama og, musik

Kreativitet og faglighed går hånd i hånd

På Samsø Frie Skole har de kreative-musiske fag en særlig stor plads, men vi mener ikke at kreativitet er forbeholdt de praktiske og musiske fag. Matematik og dansk kan være lige så kreative som arbejdet i billedkunstlokalet.

Samsø Frie Skole har følgende fag på skemaet: Dansk, matematik, engelsk (fra 0. klasse), tysk (fra 5. klasse), fortælletime, drama, madlavning, idræt, billedkunst og stomp. I 0.-3. klasse har børnene temafag, hvor geografi, historie, samfundsfag, religion og biologi indgår. Fra 4. klasse har børnene natur / teknik og historie som separate fag, og de ældste børn har samfundsfag, kulturfag (historie, religion og filosofi) og naturfag (kemi, fysik, geografi og biologi). Derudover har de ældste børn valgfag og i skoleåret 2021/22 er der muligt at vælge mellem musik,  madlavning, multisport, billedkunst og krop og grænser.   

Mindst 3 dage hver uge læser børnene 20 minutter inden undervisningen starter, enten selv, sammen med et større barn eller sammen med en voksen. Dette styrker børnenes læsning, hvilket er essentielt i såvel dansk som i øvrige fag.

Professionel inklusionsindsats

Vi har stor fokus på at yde en professionel inklusionsindsats, så alle børn, uanset evner og færdigheder, kan indgå i et udbytterigt og udviklende samarbejde i klassen.

Til børn, der har behov for en ekstra faglig indsats, tilbyder vi specialundervisning. Sammen med forældre og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) afdækker vi behovet, og børnene vil så modtage eneundervisning eller undervisning i en lille gruppe i en del af ugens lektioner.

IT

Vi vægter brugen af IT højt. Der er computere og internet til rådighed for børnene, og arbejdet med disse er en vigtig del i skolens undervisning. I alle klasselokaler er der store touchskærme til at understøtte IT i undervisningen.  

Undervisningsportaler inddrages i stigende grad i undervisningen, ligesom kommunikation omkring skole/hjem-samarbejdet og børnenes skolearbejde i høj grad foregår online.

Så veludbyggede IT-faciliteter giver gode muligheder for undervisningsdifferentiering og inklusion. De digitale værktøjer, der bliver stillet til børnenes og lærernes rådighed, gør det muligt at tilrettelægge og udfordre det enkelte barn med hensyn til fagligt niveau, valg af arbejdstempo og læringsstil.

Tryghed og sociale relationer

Centralt i vores skolesyn er mødet og dialogen mellem barnet og den voksne, og i dette møde lærer børnene af og sammen med de voksne. Skolen udgør herved en ramme for de sociale processer, hvor mødet mellem individet og fællesskabet er drivkraften.

Fag/færdigheder og den personlige udvikling er ligeværdige størrelser i undervisningen. Eleverne skal både lære forskellige fag, lære om verden og samtidig lære at være sammen med andre. Vi griber ind, hvis børnene har konflikter, og arbejder med at udvikle gode redskaber til konfliktløsning og samarbejde.

Børnenes udvikling – i den lille og den store verden

Undervisningen omfatter noget til både krop, hoved, fantasi og følelser, så børnene kan udvikle sig alsidigt. Vi målretter undervisningen til det enkelte barn, og vi har stor fokus på, at børn lærer forskelligt; udgangspunktet i skolens undervisning er det enkelte barns forudsætninger og udvikling.

Vi har, udover den mere traditionelle undervisning, fokus på at kombinere bevægelse og læring. Naturen og havet som omgiver os, giver store muligheder for udendørs aktiviteter og læring. I planlægningen af skoleårets aktiviteter har vi fokus på at inddrage naturen i undervisningen, og at børnene i sin skolegang får rige muligheder for at bruge vores omgivelser i sin læring.   

Vi inviterer ofte gæstelærere udefra og har mange ture væk fra skolen, hvor børnene får et praktisk perspektiv på det, de har lært i klasselokalet.