Uddannelsesplan for lærerstuderende 

En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen omhandler § 13 praktikskoler. Der står:

”§ 13. Professionshøjskolen godkender de praktikskoler, der indgår i praktiksamarbejdet, på
grundlag af kvalitetskrav, som professionshøjskolen har udarbejdet.
Stk.2. Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med
komptencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal
godkende uddannelsesplanen.”

Grundoplysninger
Navn: Samsø Frie Skole.
Adresse: Stadionvej 4, 8305 Onsbjerg.
Telefon og Mail: 86596979 kontor@samsoefrieskole.dk
Webside: http://samsoefrieskole.dk/

Kultur og særkende
Samsø Frie Skole er en nyere fri grundskole, som er blevet skabt på baggrund af en sammenlægning af Samsø Friskole og Onsbjerg Lilleskole. Samsø Frie Skole åbnede i sommeren 2018.

På Samsø Frie Skole går i omegnen af 80 børn fordelt fra bh.kl. til og med 9. kl. De fleste af klasserne er sammenlæst, hvilket giver en masse muligheder. Skoledelen varetages hovedsageligt af skolelederen i tæt samarbejde med skolens 15 lærere, vikarer og pædagoger. Fridusen, skolens SFO, varetages hovedsageligt af pædagogerne, der har deres daglige gang der. Herudover er der ansat en pedel, køkkenmedarbejder, bogholder og skolesekretær.

Samsø Frie Skole bygger på et tæt samarbejde med en forældrekreds, som er meget engageret i fællesskabet omkring skolen. Skolen er grundfæstet i værdierne: Glæde, Indsigt og Fællesskab, som gennemsyrer vores hverdag. Vi tror på, at det vi siger, og det vi gør skal passe sammen. Som skole arbejder vi med børnedygtighed med bærdygtighed som det bærende princip. Vi anerkender bæredygtighed som en balance mellem mennesker, miljø og økonomi. Vi arbejder på at skabe et miljø for børnedygtighed, som gerne skal gå hånd i hånd med vores mål om bæredygtighed. Videre ønsker vi et miljø, hvor alle kan ytre sig frit, føle sig trygge, og hvor vi gensidigt påvirker hinanden til at yde til fællesskabet og acceptere hinandens forskelligheder.

Praktik, organisering og formalia

Ansvar for praktikken:
På Samsø Frie Skole har skolelederen har det helt overordnede ansvar for praktikken
Skolelederen varetager praktikkoordinatorrollen. Skolens velkvalificerede personale, varetager samarbejdet med læreruddannelsen og har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik og efterfølgende ophold på praktikskolen. Flere lærere kan varetage denne opgave, men hver studerende har sin egen praktiklærer/kontaktperson tilknyttet.
Skolen sikrer at praktiklærerne har linjefagsuddannelse (eller tilsvarende) i de undervisningsfag, som de studerende har praktik i.

Samarbejdet med de studerende:
Senest en måned før praktikkens start mødes den/de studerende med skolens ledelse/praktikkoordinator og de udvalgte praktiklærere, hvor rammer og praktikskema for praktikforløbet aftales og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afstemmes.
Senest 14 dage før praktikstart præsenterer de studerende på baggrund af drøftelser med praktiklærerne deres planer for praktikforløbet.

Praktiklærererne og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler vedr. eksempelvis skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og ansvaret for dagsorden, de studerendes brug af praktikportfolio – herunder logbog eller praktikdagbog, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning.

Under praktikforløbet støtter og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene og kravene til portfolio på det pågældende praktikniveau
På skolen gives de studerende mulighed for at dokumentere deres praktikarbejde bl.a. gennem videodokumentation. Hvis dette kræver tilladelse fra forældrene, støtter praktiklæreren/praktikskolen de studerende i at indhente disse tilladelser.

Under eller evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skole-hjem samtaler og/eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb.
Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men derudover kan de studerende forvente at særligt praktikkoordinatoren på skolen, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet og vejledningen omkring de studerendes praktikforløb.

Studerende på skolen
Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i ”model til tilrettelæggelse af praktik på praktikskolen”, som findes i Praktiknøglen. Af modellen fremgår det, at den studerende i praktikforløbet både varetager en række læreropgaver (den praktiske dimension) og er studerende i praksis (den analytiske dimension).

Med henblik på mødepligt og evt. forfald underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige aktiviteter som for skolens lærere. En deltagelse, der sammen med studiekravene er formuleret i praktikordningen for årgangen og svarer til et fuldtidsarbejde.

Tilstedeværelse på skolen aftales som en ramme, således at den studerende har lignende vilkår som lærerne med primær arbejdsplads på skolen samtidig med, at der bliver tid til og mulighed for, at den studerende kan modtage vejledning på læreruddannelsen og kan gøre brug af CFU, bibliotek mv. i forhold til egen forberedelse og efterbehandling af undervisning og udarbejdelse af portfolio og praktikopgave.

Det forventes, at de studerende forud for praktik og samarbejdet på skolen, har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen.
Det forventes at den studerendes undervisningsplaner og lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne -og at praktiklæreren er bekendt med dem.

Evaluering og prøve
Efter hvert afsluttet praktikforløb indkalder praktikkoordinatoren de studerende og praktiklærerne til en fælles mundtlig evaluering. Der ud over uddeles skolens evalueringsskema til hver studerende. Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere og hvis det er relevant,til læreruddannelsens praktikleder.
Skolen forestår praktikprøven på niveau 1 i samarbejde med læreruddannelsen. Ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af denne prøveligger hos praktikkoordinatoren.

Praktik og vejledning
Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik og praktiklærerenes støtte og vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktik-niveauer i læreruddannelsen. Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her.

Kompetenceområdet “didaktik.”
’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende’

Niveau 1
Praktiklæreren støtter den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at hun modellerer/viser skriftlige forløbs-og lektionsplaner med mål- og evaluerings overvejelser. Desuden observerer hun systematisk de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning.
Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og deltager i redegørelsen for tegn på elevernes udbytte på baggrund af de formulerede faglige og sociale mål for undervisningen.

Niveau 2
Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisningsplaner i relation til metoder, differentiering, læremidler og it.
Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer metoder til at evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte.

Niveau 3
Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisning i relation til samarbejdet om års-og elevplaner og støtter den studerende i indsamling af datamateriale til studie-processer i læreruddannelsen
Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

Kompetenceområdet “klasseledelse.”
’De studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen ́’

Niveau 1
Praktiklæreren viser, hvordan hun selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.
Praktiklæreren støtter de studerende i at rammesætte og organisere egen undervisning i klassen for at fremme elevernes læringsudbytte.

Niveau 2
Praktiklæreren støtter og vejleder de studerende i at udvikle elevernes sociale relationer og skabe et godt læringsmiljø.

Niveau 3
PraktikIæreren støtter og vejleder de studerende i arbejdet med at lede inklusionsprocesser.

Kompetenceområdet “relationsarbejde.”
’Den studerende kan kommunikere lærings-og trivselsfremkaldene indsatser med eleverne og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål’

Niveau 1
Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende læringsaktiviteter.
Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og non-verbalt

Niveau 2
Praktiklæreren støtter den studerende i at samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.
Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældrene -primært i relation til den gennemførte undervisning.

Niveau 3
Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver i relation til skole-hjemsamarbejdet med henblik på at udvikle klassens sociale liv og læring.