Selvevaluering

Generelt

Hvert år i november laves standardiserede test og prøver af børnenes faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik på samtlige klassetrin. Børnene testes som udgangspunkt på det niveau, som de skulle have efter det netop afsluttede skoleår. Resultaterne danner grundlag for en målrettet undervisning i det igangværende skoleår. De test, der benyttes, er fra standardiserede tests udvalgt fra HOGREFE. Testplanen med uddybende oplysninger om de forskellige test ligger på skolens hjemmeside.

To gange om året, i november og i april, indkalder skolen til trekantsamtaler (skole-hjem samtaler), hvor der er deltagelse af klasselærer, forældre og barn. Inden trekantsamtalerne har hver lærer skrevet udtalelse om den enkelte barns sociale trivsel og faglige standpunkt i samtlige fag, ligesom SFO-personalet skriver udtalelse om barnets sociale trivsel i SFO. Disse udtalelser gennemgår klasselæreren ved trekantsamtalen, hvor hver enkelt barns faglige, fysiske, psykiske og sociale udvikling tages op.

Der afholdes to årlige forældremøder hvor trivsel, undervisning og specifikke emner diskuteres såvel fælles som i klasserne.

Mindst en gang årligt afholder skolen debataften / cafémøde for nuværende og kommende forældre. Her debatteres skolens faglige- og sociale profil og ønsker for den fremtidige udvikling tages med i det kommende bestyrelses- og skolearbejde.

Hvert 2. år gennemfør skolen ministeriets trivselsmåling. For gennemførelse af denne bruges Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Resultaterne af denne undersøgelse af elevernes psykiske og fysiske trivsel i undervisningen og på skolen generelt sendes til forældrene og er tilgængelig på skolens hjemmeside, ligesom resultaterne danner grundlag for forbedringspunkter, der besluttes på lærermøde.

På ugentlige lærermøder diskuteres børnenes trivsel, både generelt og for enkelte barn, og på efterfølgende teammøder diskuteres børnenes faglige udvikling og pædagogiske metoder.

Efter hver temauge evalueres ugens forløb og det faglige indhold sammen med børnene. Ved skoleårets slutning evalueres skoleåret sammen med børnene i fællestimer.

Ved tre ugentlige morgensamlinger og dagligt efter den fælles frokost foretages en fælles bearbejdning af eventuelle konflikter.

Skolesundhedsplejen ved Samsø Frie Skole har tilbud til børn, forældre og medarbejdere. Fra september 2019 træffes sundhedsplejersken på skolen hver onsdag. Samsø Kommunens Kommunalbestyrelse har fastlagt aktiviteter for skolesundhedsplejen, som kan ses på Kommunens hjemmeside www.samsoe.dk under ”familie, børn og unge – sundhedsplejen. Sundhedsplejersken møder børn og deres forældre i 0.kl, 1. kl., 6.kl., og udskolingsklassen. Ud over funktionsundersøgelser, såsom måling af højde og vægt og test af syn, farvesans og hørelse, deltager sundhedsplejersken i samtaler om sundhed og trivsel, i dialog med det enkelte barn, grupper af børn, unge og forældre. Sundhedsplejersken deltager også efter behov i skolens sundhedspædagogiske arbejde og ved forældremøder, det vil sige oplysning og undervisning omkring sundhed, trivsel, pubertet og andet.

Skolen har formuleret en antimobning og trivselspolitik, der er tilgængelig på skolens hjemmeside, og som evalueres årligt.

I starten og slutningen af skoleåret, samt to gange i løbet af skoleåret afholdes pædagogiske dage med deltagelse af alle ansatte på Samsø Frie Skole. På pædagogiske dage arbejdes der med skolens faglige- og pædagogiske metoder og med samarbejdsrelationerne medarbejderne imellem.

Specifikt for 2019 – 2020

Skoleåret 2019/2020 er skolens andet år som Samsø Frie Skole. Fokus ligger derfor også dette skoleår på Samsø Frie Skoles skolekultur; hvordan gør vi tingene, hvorfor gør vi sådan og hvordan sikrer vi god trivsel for alle. Resultatet var en større forståelse blandt børn og voksne om skolens særlige kendetegn, og mange gode snakke om den gode omgangstone og trivsel.

I september 2019 afholdes en temauge med tema ”Demokrati og Medborgerskab”, med formålene at styrke børnenes viden om rettigheder og pligter i det fælles rum, og på vores skole. Temaugen giver plads og tid til mange gode snakke med børnene, blandt andet om hvordan lytter til hinanden, får lov til at udtrykke forskellige holdninger og herigennem skaber en god skoledag for alle på skolen.

I foråret 2019 blev skolen tilmeldt Friluftsrådets miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling ”Grønt Flag Grøn Skole”. I forbindelse med dette har vi på skolen etableret et miljøråd, som afholder møder hver måned. I miljørådet deltager repræsentanter fra alle klasser, en lærer, en pedel og skolelederen. Miljørådet arbejder med bæredygtighed i børnehøjde med fokus på at skabe en bæredygtig kultur på skolen. Rådet planlægger og rådgiver om skolens grønne arbejde. En miljørevision og handleplan udarbejdes. I skoleåret 2019/2020 har vi fokus på at udvikle og konsolidere skolens miljøråd, med formålet at øge børnenes indflydelse og ansvar for vores skole.

Skolen har i 2019 formuleret en mobilpolitik, med regler om brug af mobiltelefoner i skolen. Formålet med mobilpolitikken er at minimere brug af mobiltelefoner i løbet af skoledagen, samt helt fjerne brug af telefoner i fælles aktiviteter (frikvarter, frokostpause mv), og hermed øge børn og voksnes tilstedeværelse til samvær, læring og leg. Mobilpolitikken er tilgængelig på skolens hjemmeside og evalueres løbende både af børn og voksne på skolen.

I skoleåret 2018/2019 blev der afholdt tre debataftener / cafémøder med tema 1) madordning / økologi, 2) faglighed og temauger, 2) bæredygtig skole. Her deltog forældre og medarbejdere og bidrog med værdifuld input til udviklingen af skolens faglige profil, samt til udviklingen af skolens kostpolitik og madordning.