Indskrivning og skolebetaling på Samsø Frie Skole

Vi har indskrivning til en plads på skolen hele året.

Ønsker I at jeres barn skal have en plads i den kommende børnehaveklasse, som starter i august, skal I tilmelde jeres barn til skolen på www.borger.dk efter de retningslinier, som Samsø Kommune har opstillet. Desuden skal I udskrive og sende en indskrivningsblanket til Samsø Frie Skole.

Indskrivning SFO

Indskrivning skole

I maj måned kommer alle de kommende børnehaveklassebørn på besøg på skolen i tre dage. Her får de prøvet at være rigtige skolebørn, og de lærer os og skolen bedre at kende, inden de skal starte i august.

Det er vigtigt for en god skolegang og for indlæringen, at man har en tryg skoletid. Vi er meget bevidste om, at den første tid som skolebarn kan være overvældende. Børnene har brug for forudsigelighed, overskuelighed og tydelighed. I yngste klasse har børnene den samme lærer i alle fag og aktiviteter. Skoleåret starter med en introduktionsuge, hvor børnene sammen med læreren oplever de forskellige fag, bliver hjulpet i gang med de forskellige aktiviteter, der er på skolen, og lærer de øvrige børn og voksne at kende. Vi sikrer, at børnene hele tiden er klar over, hvad de skal, og hvad der forventes af dem. Vi er meget opmærksomme på, at børnene trives og er glade for at komme i skole — og glade, når de går hjem igen.

Ønsker I, at jeres barn skal starte i en anden årgang end den kommende børnehaveklasse eller skal starte i løbet af et skoleår, skal I kontakte skolen. Vi aftaler et møde, hvor I og jeres barn deltager sammen med skolelederen og klasselæreren fra Samsø Frie Skole. Ved dette møde klarlægger vi, hvorfor der ønskes et skoleskift, og hvad jeres og vores forventninger er til det fremtidige samarbejde. Vi aftaler en prøveuge, hvor jeres barn kan være på skolen og få en fornemmelse af, hvordan det er. Efter prøveugen holder vi et opfølgende møde, hvor vi sammen evaluerer prøveugen, og her beslutter vi i fællesskab, om jeres barn skal fortsætte sin skolegang på Samsø Frie Skole.

Skolebetaling:

Samsø Frie Skole er en fri grundskole. Det betyder, blandt andet, at der er krav om, at skolens økonomiske grundlag, udover statstilskud, skal være forældrebetaling. For skoleåret 2023-2024 udgør forældrebetalingen:

  • Skolepenge for første barn: 1340 kr. pr. måned
  • Skolepenge for andet barn: 980 kr. pr. måned
  • Skolepenge for tredje barn og efterfølgende: gratis
  • Skolemad (obligatorisk): 375 kr. pr. måned
  • SFO: 670 kr. pr. måned.

Der er ikke søskendereduktion på SFO-betaling eller på betaling for skolemad.

Alle rejser og undervisningsmaterialer er inkluderet i skolepengene.

Skolepengene reguleres fremadrettet hvert år i august på baggrund af prisindekset – jf. prisudviklingen i Danmark. Skoleåret går fra 1. august til 31. juli og der betales skolepenge alle 12 måneder.

Der kan søges statsligt fripladstilskud til skolepenge og SFO-betaling. Fripladstilskuddet skal søges primo september i det igangværende skoleår. På grundlag af husstandsindkomsten det sidste kalenderår beregnes, hvorvidt der ydes fripladstilskud. Tilskuddet bevilliges i december for hele det igangværende skoleår, og hele årstilskuddet benyttes til reduktion af skolepengene for månederne januar til juli i det igangværende skoleår.

Skulle en familie i forbindelse med arbejdsløshed, skilsmisse eller en anden uventet økonomisk ændring af familiens økonomi have svært ved at betale skolepengene, så har bestyrelsen mulighed for i en kortere periode indgå en midlertidig aftale om nedsættelse af skolepenge. Man skal i så fald henvende sig til skolelederen med en skriftlig begrundet ansøgning. Bestyrelsen vil på baggrund af jeres ansøgning tage stilling til en eventuel tildeling fra skolens egen pulje.

Udmeldelse (skole og SFO): Med 1 måneds varsel, skriftligt til udgangen af en måned.

Har I spørgsmål til ovenstående eller til Samsø Frie Skole i almindelighed, er I meget velkomne til at kontakte skolen.