Bestyrelsen på Samsø Frie Skole

Samsø Frie Skole er en selvejende forældredrevet fri grundskole fra 0. til 9. klasse, hvor bestyrelsen er det øverste organ.

Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og skolens vedtægter. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal vælges af og blandt forældrekredsen. De øvrige 2 medlemmer vælges af den samlede skolekreds. Der vælges desuden to suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skolelederen og en lærerrepræsentant deltager som hovedregel også ved bestyrelsesmøderne.

Klik på et billede og læs mere om den enkelte.

Bestyrelsesformand: 

Kristina Thiemke

Mail: bestyrelsesformand@samsoefrieskole.dk

Næstformand:

Inge Kolind

Mail: ingekolind@hotmail.com

Kasserer:

Henrik Øster Kristensen

Mail: henrikosterkristensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Søren Wiese

Mail: sw@sw-agro.dk

Bestyrelsesmedlem:

Maria Andersson

Mail: mariagramandersson@gmail.com

Suppleant:

Tina Liholm

Suppleant:

Anja Guldborg