De tre nøgleord

Glæde, Indsigt og Fællesskab

Samsø Frie Skole er bygget op omkring kerneværdierne glæde, indsigt og fællesskab. Værdier som er nøje udvalgte ud fra dialoger ved forældremøder og i frivillige forældrearbejdsgrupper. Vi tror på, at det vi siger og det vi gør skal passe sammen.

Glæde:

Vi tror på, at glade børn der trives lærer bedst. Vi ønsker derfor, at Samsø Frie Skole er et sted, hvor man føler sig tryg og glæder sig til at komme. At børnene hver dag møder ind til en gennemskuelig og forudsigelig hverdag med en tydelig struktur, hvor man føler sig velkommen, tør spørge, tør stå frem og tør skille sig ud. Vi ønsker en skole, hvor der er plads til forskellighed og nysgerrighed, og hvor man møder anerkendelse for sine særlige kvaliteter og ressourcer.

Vi prioriterer højt, at børnene hver dag møder engagerede, tydelige og nærværende voksne, der formår at se hvert enkelt barn – og at hvert enkelt barn oplever glæde og tilfredshed ved at lykkes såvel fagligt som menneskeligt. Udvikling i trygge rammer kræver desuden tydelighed og anerkendelse, hvilket er vigtigt for at sikre god kommunikation. God kommunikation er afhængig af, at vi forstår præcis hvad hinanden gør, tænker og ønsker – og tydelighed er derfor en genvej til tryghed og glæde.

Glæde og social trivsel går hånd i hånd. For at opnå en god trivsel blandt både børn og voksne er vi meget opmærksomme på, at der er en ordentlig og positiv omgangstone på skolen. At vi taler sammen i en positiv ånd – med fokus på det der dur og ikke på hinandens fejl. Vi er opmærksomme på, at hjælpe børnene med at få løst konflikter og uenigheder med det samme, og med de rette – så børnenes fokus igen kan rettes mod leg og læring, og så følelsen af at være i et glædesfyldt og trygt fællesskab kan genoprettes.

Samsø Frie Skole har fokus på sund kost og bevægelse, idet vi tror på, at det er nogle af grundstenene i forhold til at føle sig glad og godt tilpas i sig selv og i sin hverdag. Der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børn og unges læring og trivsel. Fysisk aktivitet og livsstil er medvirkende til, at børn og unge lykkes.

Indsigt:

Det grundlæggende formål for skolens virke er at stimulere børnenes evner og lyst til at lære og til at udvikle sig menneskeligt. Med en bred og alsidig undervisning, med fokus på tværfaglighed og med et differentieret syn på læring, søger vi at fremme den enkelte elevs tilegnelse af faglige, akademiske, alment dannende, sociale og kreative kundskaber.

Det er endvidere skolens formål, at kunne virke for børnenes personlige, sociale og kulturelle udvikling. Børnene skal lære at samarbejde på tværs af alder, køn og evner – og vi har fokus på, at børnene skal udvikle deres evner til at udtrykke sig i såvel tale, skrift og fremmede sprog – som bevægelse, sang, musik og billeder. Vi tror desuden på, at børns iboende nysgerrighed og deres naturlige evner til kreativ og legende udfoldelse også kan være vej til ny indsigt og læring.

Indsigt handler ikke kun om det faglige men også om, at lære sig selv at kende.  At lære at se og forstå sig selv som en del af en helhed og den sammenhæng, man er i. Man lærer ikke sig selv at kende uden relationerne og andre at stå i forhold til. Derfor er vi på Samsø Frie Skole opmærksomme på, at hjælpe og støtte børnene, så de bliver livsduelige, bliver gode til at omgås andre og til at samarbejde. På denne måde får børnene indsigt i, hvem de selv er, og hvad de betyder for andre og for fællesskabet. Har man opnået indsigt vokser man som menneske. Indsigt, ny forståelse, samt en oplevelse af, at kunne noget, at have forstået noget og at lykkes med noget giver glæde, selvværd og selvtillid – som videre kan danne et solidt fundament for at lære mere og komme videre i livet.

Vi prioriterer desuden højt, at børnenes læring og indsigt også skabes med udgangspunkt i kontakt med og kendskab til verden omkring dem. At de tilegner sig viden om bæredygtighed samt kulturelle og sociale sammenhænge. Dette udmønter sig bl.a. via de årlige skolerejser, besøg ved lokale virksomheder, eller når lokale samarbejdspartnere integreres i undervisningen, herunder fx Naturskolen, Museerne, Redningsstationen, landmænd, Samsø Energiakademi og øens mange ildsjæle.

Fællesskab:

Vi ønsker, at skolen er et sted, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet, hvor man naturligt lærer at hjælpe og støtte hinanden. Hvor man anerkender og respekterer hinandens forskelligheder, ser styrken i disse forskelligheder, og hvor man lærer at lytte til hinanden, store som små, uafhængigt af alder – et bærerdygtigt fællesskab.   

For kontinuerligt at styrke og tydeliggøre fællesskabsfølelsen på skolen prioriterer vi højt, at der holdes fast ved genkendelige traditioner, og ved dagligdagens velkendte rammer og måder at være sammen på. Der er fællessamlinger og fællesspisning for alle på skolen næsten alle ugens dage. Her lytter man sammen, spiser sammen, synger sammen og lærer sammen. Man har mulighed for at komme til orde, kan fortælle om oplevelser og holdninger – og der bliver skabt et fælles forum, hvorfra tryghed, forudsigelighed og overblik kan dannes.

Børnenes fællesskaber på tværs af årgangene styrkes desuden fx ved læsebånd, hvor store læser for små, på fælles rejser, ved samlæsning af udvalgte fag og klasser, hvor dette giver mening – og i temauger, hvor der kan være gruppearbejde på tværs af årgangene.  Skolen lægger i øvrigt vægt på at fastholde traditioner som fx skolerejser, markedsdage, teaterforestillinger, deltagelse ved Lilleskolefestivallen, juletraditioner mv.

For at sikre børnene det bedst mulige grundlag for læring og personlig udvikling, prioriterer vi et tæt samarbejde med forældrene højt. En fri skole er først og fremmest baseret på forældrefællesskabet.  At være friskoleforældre er at være en del af et levende fællesskab, og vi forventer derfor også på Samsø Frie Skole, at alle forældre bidrager til fællesskabet og er engagerede i skolen. At man som forælder deltager ved arbejdsdage, fælles rengøringsdage, forældremøder, generalforsamlinger og andre sociale aktiviteter og arrangementer på skolen.  Det er vigtigt for skolens virke, at alle med relation til skolen tror på og vedkender sig skolens fælles værdier og principper, idet dette er med til at skabe de allerbedste forhold for et dynamisk, godt, trygt og spændende læringsmiljø for børnene.

Med det gode forældrefællesskab er vi alle desuden med til at være gode forbilleder for vores børn. Vi viser børnene, at vi voksne også kan samarbejde på tværs af forskelligheder og mødes for at skabe, for at løfte i flok og for at løse udfordringer sammen.