Persondatapolitik

Skolens kontaktoplysninger
Samsø Frie Skole
Stadionsvej 4
8305 Samsø
8659 6979
kontor@samsoefrieskole.dk
Dataansvarlig: Anna Mattsson

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil hørende regler.

Eksempelvis indhenter vi barn- og forældreoplysninger i forbindelse med en barns optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

Vi indhenter også personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, fordi lovgivningen kræver det, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, vi har med disse.

Det er umuligt for skolen at foretage sit virke uden at måtte behandle almindelige og nødvendige oplysninger, hvilket i praksis betyder, at samtykke om behandling af data er nødvendigt for indskrivning og skolegang på Samsø Frie Skole.

Kategori af personoplysninger
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, CPR-nummer, adresse samt kontaktoplysninger.

I enkelte tilfælde behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx PPR udredning, statusattest, udtalelser fra tidligere skole og
helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af særskilt samtykke hertil.

Ethvert samtykke er kun gældende skriftligt.

Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre.

Vi videregiver kun oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter gældende regler og lovgivning er forpligtet.

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Eksempelvis systemer under Styrelsen for IT og læring, diverse læringsplatforme som anvender uni-login (herunder Google for Education og andre ydelser fra Google) og skolens elevadministrative system.

Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området, dels på lukkede it-systemer (vores administrative system), dels i aflåste skabe på kontoret, hvortil kun udvalgt administrativt personale har adgang.

Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen. Dog opbevarer vi, ifølge gældende lov, afgangsbeviser, som skal opbevares til evig tid.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Vi skal dog gøre opmærksom på at skolen er forpligtet til at indhente og opbevare almindelige nødvendige personoplysninger på eleven og dennes forældre for at kunne opfylde sine forpligtelser som skole, jf. gældende lovgivning.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesreglerne har en registreret person en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt en række andre oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.