Vedtægter for Samsø Frie Skole

Skolens navn, adresse, hjemsted og status

§ 1. 

Skolens navn er Samsø Frie Skole. Skolen er oprindeligt oprettet 7. januar 2003 under navnet Onsbjerg Lilleskole, men overgået til navnet Samsø Frie Skole pr. 01.08.2018. 

Stk. 2. Skolens hjemsted er Samsø Kommune, Region Midtjylland. Skolen driver virksomhed fra adressen Stadionsvej 4, 8305 Samsø. CVR. nr. er 26 97 55 73 

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.

Skolens formål

§ 2. 

Skolens formål er at drive en fri grundskole med tilhørende fritidsordning efter de til enhver tid gældende love og regler for frie grundskoler m.v. 

Skolen drives uafhængig af politiske og religiøse interesser. 

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk.4. Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag: 

Skolen skal virke for at styrke barnets nysgerrighed og lyst til at lære. Skolen skal være et sted, hvor barnet bevarer glæden ved at komme, søge ny viden og deltage i undervisningen. 

Skolens virke skal være præget af demokrati, tolerance, åbenhed og gensidig respekt i et trygt, udfordrende og forpligtende fællesskab. Undervisning, opdragelse og samvær skal være baseret på værdier som er i harmoni hermed. 

Skolen skal fremme medmenneskelig forståelse, kommunikations- og samarbejdsevne bl.a. gennem kontakt og åbenhed i forhold til nærmiljøet og udveksling med andre skoler. Ture og rejser væk fra øen skal indgå fast i årets gang. 

Det er skolens formål at give eleverne viden og indsigt, således at de forberedes til uddannelse og voksenliv. Undervisningen vægter hele mennesket og tilstræber et højt fagligt, personligt og socialt niveau. Børnenes evner skal udvikles så børnene kan udtrykke sig i tale, skrift, billeder, rumlig form, sang og musik, dramatik og bevægelse. Skolen skal bruge alsidige og passende undervisningsformer, hvor moderne informationsteknologi naturligt indgår i hverdagen. 

Naturen og de nære samske omgivelser skal prioriteres i undervisningen og hverdagen på skolen. Det er en naturlig del af skolens virke, at fremme børnenes miljøbevidsthed. Skolen er røgfri. 

Skolen arbejder med bæredygtighed som en grundværdi, der er tydelig i både hverdag, projekter og vores tilgang til hinanden og naturen omkring os. Vi anerkender bæredygtighed som værende en balance mellem mennesker, miljø og økonomi. 

Skolen skal virke for et trygt og udfordrende miljø og et tillidsfuldt samarbejde mellem børn, ansatte og forældre. 

Skolens bestyrelse og leder

§ 3. 

Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og skolens vedtægter. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. 

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

§ 4. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal vælges af og blandt forældrekredsen. De øvrige 2 medlemmer vælges af den samlede skolekreds. Forældrekredsen vælger desuden to suppleanter, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer årligt. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. 

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden. 

Stk. 3. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder. 

Stk. 4. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. 

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne varetager de opgaver, som er nævnt i § 5 om bestyrelsens opgaver. 

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, referent og kasserer. Formanden vælges af bestyrelsens midte. 

Stk. 7. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald. 3

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, registreret i CPR og bo i Danmark. 

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. 

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen eller skolekredsen. 

Stk. 11. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6, og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. 

Stk. 12. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v. 

Stk. 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig flertal blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes ved stemmeflertal blandt alle bestyrelsens medlemmer. 

Stk. 14. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger og afstemningsresultater indføres i en beslutningsprotokol. Konstateret inhabilitet skal altid indføjes i protokollen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. 

Stk. 15. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelse om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. 

§ 5. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og det øvrige personale. Bestyrelsen træffer beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Bestyrelsen træffer 

desuden beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten revideres i overensstemmelse med reglerne om revision i frie grundskoler. Revisor vælges af bestyrelsen.

§ 6. 

Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, årsrapporter og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre, og bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives 

Skolens forældrekreds, herunder valg af tilsynsførende, skolekreds og generalforsamling.

§ 7. 

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde i forbindelse med generalforsamlingen, hvor forældrekredsen vælger den tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn. 

§ 8. 

Skolekredsen består af: Forældre og ”papforældre” til børn på skolen, forældre og ”papforældre” til kommende børn på skolen, personale på skolen og personer med særlig interesse for skolens virke. Personale på skolen kan ikke via sit medlemskab af skolekredsen vælge bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. Forældremyndighedsindehavere til nuværende skolebørn er automatisk medlemmer af skolekredsen og kan ikke suspenderes herfra. Øvriges medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen. 

Stk. 3. Medlemmer af skolekredsen som ikke er forældre, ”papforældre” eller personale på skolen opkræves kontingent en gang årligt. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

§ 9. 

Forældre- og skolekreds afholder generalforsamling hvert år inden 1. juni. 

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med almindeligt brev eller e-mail og ved annoncering i den lokale presse. Indkaldelsen indeholder dagsorden med faste punkter: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Skolelederens beretning 
  3. Bestyrelsens beretning 
  4. Den eller de tilsynsførendes erklæringer 
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget til orientering 
  6. Indkomne forslag 
  7. Valg til bestyrelsen: 3 medlemmer vælges af forældrekredsen, 2 medlemmer vælges af den samlede skolekreds. 2 suppleanter vælges af forældrekredsen. 
  8. Fastsættelse af kontingent 
  9. Eventuelt 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af forældrerepræsentanter og ved valg af de/den tilsynsførende. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 5 dage før. 

Stk. 4. Bestyrelsens faste referent fører protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigent og referent og opbevares på skolen. 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 30 % af forældre- og skolekredsens medlemmer ønsker det. Indkaldelsen sker som ved almindelig generalforsamling. 

Stk. 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13 nedlæggelse af skolen. 

Skolens drift

§ 10. 

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og ved bidrag fra skolekredsen. 

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen. 

Stk. 3. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. 

Stk. 4. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. 

Stk. 5. Årsrapport udarbejdes hvert år inden den 15. april. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden udgangen af april, hvorefter den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsesformanden til forelæggelse og godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Årsrapport og budget fremlægges til orientering og debat på generalforsamlingen. Årsrapport-året er kalenderåret. 

Tegningsret

§ 11. 

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. 

Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsen. 

Ændring af skolens vedtægt

§ 12. 

Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. 

Skolens vedtægter samt vedtægtsændringer skal kun godkendes af undervisningsministeriet, hvis der er tale om grundlæggende ændringer af skolens virke, det vil sige ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning. 

Stk. 2. Ændringer af nærværende vedtægter træder først i kraft, når mindst to tredjedele af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer har godkendt dem på bestyrelsesmøde, og når generalforsamlingen efterfølgende har godkendt dem med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. 

Stk. 3. Vedtægterne skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand. 

Nedlæggelse af skolen

§ 13. 

Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af skolekredsen og forældrekredsen på en generalforsamling. 

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed, skal den nedlægges. 

Stk. 3. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter af bestyrelsen om beslutningen og om grundlaget herfor. Det påhviler desuden bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommune meddelelse om skolens nedlæggelse. Bestyrelsen skal ligeledes orientere ministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. 

Stk. 4. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeren. 

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. 

Stk. 6. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. 

Vedtægterne er godkendt på ordinær generalforsamling den 02.05.2023. 

Vedtægtsændringerne er forinden den ordinære generalforsamling d. 02.05.2023 enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Samsø Frie Skole.