Mobilpolitik på Samsø Frie Skole

For 0.–2. klasse

Samsø Frie Skole fraråder, at elever i 0.–2. klasse medbringer mobiltelefon i skole. Opstår der behov for at ringe, er det altid i samråd med en lærer eller en pædagog, og skolen eller SFO’ens telefon benyttes. Hvis en elev af særlige årsager medbringer en mobiltelefon, skal dette aftales med en lærer, og telefonen skal opbevares – lydløs eller slukket – i skoletasken, indtil eleven har fri fra skole/SFO.

For 3.-9. klasse

Børnene i 3.-9. klasse afleverer deres telefoner om morgenen og får dem udleveret igen, når de har fri om eftermiddagen. Telefonerne må ikke bruges i løbet af skoledagen, med mindre den pågældende lærer mener, det er nødvendigt i undervisningen. Læreren er den eneste beslutningsdygtige i forhold til, om mobiler kan benyttes til særlige aktiviteter. Såfremt man ønsker at kontakte sit barn, eller barnet ønsker at kontakte sine forældre, bruges skolens telefoner efter aftale med de voksne.

For alle børn på skolen

For hele skolen gælder det, at den enkelte lærer er tydelig i forhold til sine forventninger om, hvor mobilen er placeret i de enkelte lektioner – og er den eneste beslutningsdygtige i forhold til, om mobiler kan benyttes til særlige aktiviteter.

Ved uhensigtsmæssig brug af mobilerne i timerne kan mobilen blive inddraget og placeres efterfølgende på skolelederens kontor, hvor den kan afhentes ved skoledagens afslutning.

Ovenstående er også gældende, hvis det opleves, at mobilen anvendes uhensigtsmæssigt i frikvarterer. Ved eventuelt gentagne tilfælde kan det aftales, at pågældende elev for en periode skal aflevere sin telefon på skolens kontor om morgenen og først må afhente den efter skoledagens afslutning, alternativt ikke have mobiltelefon med i skole.

Forældres behov for eventuel kontakt til deres barn i skoletiden bør begrænses til kun at være af seriøs nødvendighed. Det anbefales, at der tages kontakt til skolens kontor, som kan være behjælpelig med at give besked videre til barnet. Skolen fraråder, at forældre sms’er eller ringer til deres børn i skoletiden

Ligeledes må mobiltelefonen ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling – men man skal ikke underkende mobiltelefonernes sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

Skolen er ikke erstatningspligtig, hvis mobilen går i stykker eller bortkommer i skoletiden.

Digital dannelse

I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner og digitale medier gælder det for Samsø Frie Skole:

  • at vi vil fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur ved, at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen på alle årgange
  • at mobiltelefoner kan indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen
  • at vi vil give eleverne en digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm.

Specielt til børnene

Tænk dig om, når du bruger din mobiltelefon.

Brug ikke nedsættende/ diskriminerende, hånende sprogbrug om andre eller til andre. Det er mobning.

Send ikke trusler til andre – det er strafbart, og det er mobning.

Lad dig ikke fotografere/optage, hvis du ikke er helt sikker på, hvad billedet eller filmen skal bruges til.

En person på et billede kan altid kræve billedet slettet.

Billeder med personer på må ikke lægges på internettet, medmindre personernes forældre har givet skriftlig tilladelse til det.

Lad være med at bruge mobiltelefonen til at løse konflikter i skolen. Prøv altid selv at løse konflikterne.

Kontakt en voksen på skolen, hvis der er brug for det. Ring ikke til din mor eller far.

Specielt til forældrene

Det er vigtigt, at man som forældre overvejer, hvornår og hvorfor barnet skal have en mobiltelefon med i skole. Vores anbefaling er, at en mobiltelefon primært skal være en hjælp i forhold til transport til og fra skole, hvilket også er retningsgivende for, hvornår barnet har brug for en mobiltelefon – nemlig når barnet skal til at klare skolevejen alene.

Som forældre er det yderst sjældent, I har behov for at ringe til jeres børn i skoletiden. Vi mener også, at børnene har det bedst med, at dagens aftaler er på plads, inden de kommer i skole.

Mobiltelefonen er ikke nødvendig for at skabe venskaber, selvom det i dag kan komme til at lyde sådan, og den kan også være en hæmsko i forhold til nærvær i samværet.

Hvis dit barn ringer til dig i skoletiden om en konflikt, hjælper du bedst ved at opfordre til, at det selv prøver at løse konflikten, eller at det kontakter en voksen på skolen.

Begynd ikke at løse konflikten for dit barn. Personalet på skolen og i SFO’en har den faglige kompetence til at vurdere den enkelte situation og eventuelt deltage i afhjælpningen af den.

Det kan være meget vanskeligt som forældre at hjælpe på en god og konstruktiv måde, når man kun har hørt om en konflikt fra den ene part og kun har hørt om den via telefonen.

Stol på, at dit barn med de professionelle voksnes hjælp kan klare problemet.

Skolen vil altid kontakte dig, hvis der er behov for det.