COVID-19

Instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19

Symptomer 

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza med feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men mindre hyppige symptomer, kan bl.a. være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, hovedpine og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. De fleste med mild sygdom får ikke brug for lægehjælp. Ved forløb med forværring kan der senere opstå åndenød, herunder hurtig vejrtrækning, og der vil være behov for lægehjælp. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19. Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de smittes. Men hvis de udvikler symptomer, er symptomerne de samme som hos voksne.

Man må ikke opholde sig i skolen hvis: 

  • man har symptomer, som giver mistanke om COVID-19
  • man er testet positiv for corona
  • man har været i nær kontakt med en smittet og endnu ikke er testet.

Retningslinjer for nære kontakter er skærpet for at styrke epidemikontrollen: 

Sundhedsstyrelsen har løbende skærpet retningslinjerne for smitteopsporing og håndtering af nære kontakter – seneste opdatering kom den 4. februar 2021. Skærpelsen gælder for nære kontakter til smittede personer, uanset om de er konstateret smittede ved en hurtigtest eller en PCR test. 

Retningslinjerne per 8. februar 2021 betyder: 

  • Alle nære kontakter skal gå i selvisolation og lade sig teste på 4. og 6. dagen for sidste kontakt til den smittede. Man skal altså testes negativ to gange, før man må komme i institution/skole.
  • Alle, der har opholdt sig inden for 2 meter af en person, der er smittet med coronavirus, i mere end 15 minutter, skal betragtes som nær kontakt. Det tidligere afstandskrav var 1 meter.
  • Et tidligere krav om en 3. coronatest ved kontakt med en, der var smittet med en af de særlige virusvarianter, er ikke længere gældende. Det samme gælder kravet om selvisolation i 14 dage.

Mistanke om COVID-19 på skolen

Børn og unge med smitsom sygdom må ikke modtages i skolen, hvor smitte kan udgøre en risiko. Medarbejdere med smitsom sygdom må ikke have fremmøde i skolen. Hvis et barn eller en medarbejder i skolen får symptomer, mens de er i skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem. Børn og unge skal om muligt holdes adskilt fra de øvrige, indtil de kan hentes. Disse forholdsregler gælder ved symptomer, der giver mistanke om COVID-19, inklusive ved milde symptomer. Den syge skal om muligt holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil han eller hun kan hentes, og der skal rengøres oplagte kontaktpunkter. 

Medarbejdere og børn med symptomer på COVID-19 bør isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Det anbefales, at egen læge kontaktes med henblik på vurdering og evt. test. 

Hvad gør skolen ved ét tilfælde af COVID-19 i skolen?

Hvis skolen orienteres om, at en medarbejder eller et barn er testet positiv for COVID-19, orienterer skolelederen øvrige medarbejdere og forældre om dette – uden at der oplyses om den pågældendes identitet – ved mail. 

Med samtykke fra medarbejderen/forældrene kan skolelederen oplyse den pågældendes identitet specifikt til medarbejdere samt forældre til børn og unge, der er nære kontakter til den pågældende jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Hvis et barn eller en medarbejder testes positiv for corona, og 1 meters afstand ikke er overholdt, skal der gøres følgende: 

  1. Den pågældende, der testes positiv, skal selvisolere sig derhjemme. 
  2. Skolelederen afklarer, om barnet eller medarbejderen har opholdt sig i skolen
  • indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller
  • hvis personen ikke har haft symptomer, indenfor 48 timer inden testen blev taget. 

Såfremt ovenstående bekræftes, sendes alle børn i klassen hjem. 

Hvem skal testes ved tilfælde af COVID-19 på skolen? 

Alle børn eller medarbejdere, der har været i klasse / gruppe med den smittede skal tilbydes to test efter programmet for nære kontakter jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Hvornår må man møde igen?

Alle børn og medarbejdere, der sendes hjem, hvad enten det er som nær kontakt eller i forbindelse med screening for COVID-19  og som er uden symptomer på COVID-19, skal blive hjemme, indtil de er blevet testet og testresultatet foreligger. 

Børn og medarbejdere, som holdes hjemme og skal testes, som enten nær kontakt eller i forbindelse med screening, og som er uden symptomer på COVID-19, må først møde i skole, hvis det første testsvar er negativt. Hvis man er nær kontakt, skal anden test stadig foretages to dage efter første test, selvom første test er negativ. I perioden op til og efter, man har fået taget anden test som nær kontakt, må man godt komme i skolen, såfremt første test var negativ, og man ikke har symptomer. 

Ved udvikling af symptomer efter hjemsendelse må barnet/medarbejderen møde op igen 48 timer efter symptomfrihed. Den smittede anses herefter for at være smittefri, og skal hermed ikke testes negativ for at komme tilbage igen. Testen kan nemlig i en længere periode efter symptomophør være positiv pga. inaktiv virus, selv om man er rask og ikke længere smitter. 

Børn under 12 år som ikke får foretaget en test, skal blive hjemme i 7 dage efter hjemsendelse. Hvis de udvikler symptomer, skal de blive hjemme indtil, de har haft 48 timer uden symptomer

Nære kontakter til smittede må ikke møde op igen på skolen, før de har et negativt testsvar eller har været hjemme i 7 dage (hvis de er uden symptomer og ikke har foretaget test). Hvis de har udviklet symptomer, skal de blive hjemme indtil, de har haft to dage uden symptomer. 

Hvad gør skolen ved flere tilfælde af COVID-19? 

Ved flere tilfælde af COVID-19 på skolen (ud over blandt nære kontakter eller børn/medarbejdere, der oplagt er smittet andetsteds, fx i husstanden) er der tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er sket større smittespredning. 

I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Afgrænsningen af et udbrud og evt. nedlukning af skolen vil være afhængig af, hvor stor sandsynligheden for smittespredning er samt hvor meget interaktion børn og medarbejdere har haft med hinanden. Det vil således bero på en konkret vurdering. 

For hele skolen gælder det også, at: 

∙ Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko for så vidt angår særlige hensyn til nogle elever. Der gøres opmærksom på, at anbefalingerne løbende kan blive opdaterede. Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. 

 ∙ En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme eller eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældrene og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning. 

∙ Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøge, og modtager i denne periode ikke fjernundervisning. 

Afvisning af børn med symptomer på COVID-19 

Dagtilbud og skoler omfattet af bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge kan afvise at modtage børn med symptomer på COVID-19 med hjemmel i bekendtgørelsen. 

Hvis personalet er i tvivl, om symptomerne bør give mistanke om COVID-19, kan den kommunale sundhedstjeneste kontaktes.

Hel/delvis lukning af skolen 

Som udgangspunkt kan ledelsen på skolen træffe beslutning om omfanget af foranstaltninger i samråd med den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning. 

For mere information henvises til Sundhedsstyrelsens forholdsregler: 

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser