COVID-19

Instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19

Symptomer 

Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. De fleste med mild sygdom får ikke brug for lægehjælp. Ved forløb med forværring kan der senere opstå åndenød, herunder hurtig vejrtrækning, og der vil være behov for lægehjælp. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19. Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de smittes. Men hvis de udvikler symptomer, er symptomerne de samme som hos voksne.

Mistanke om COVID-19 på skolen

Børn og unge med smitsom sygdom må ikke modtages i skolen, hvor smitte kan udgøre en risiko. Medarbejdere med smitsom sygdom må ikke have fremmøde i skolen. Hvis et barn eller en medarbejder i skolen får symptomer på smitsom sygdom, mens de er i skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem. Børn og unge skal om muligt holdes adskilt fra de øvrige, indtil de kan hentes. Disse forholdsregler gælder også ved symptomer, der giver mistanke om COVID-19, inklusive ved milde symptomer. 

Medarbejdere og børn med symptomer på COVID-19 bør isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Det anbefales, at egen læge kontaktes med henblik på vurdering og evt. test. Man regnes også for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID-19, selvom man ikke har symptomer. I sådanne tilfælde skal man blive hjemme i 7 dage efter testen er taget og anses herefter for smittefri. Hvis man undervejs udvikler symptomer på COVID-19, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Hvad gør skolen ved ét tilfælde af COVID-19 i skolen?

Hvis skolen orienteres om, at en medarbejder eller et barn er testet positiv for COVID-19, orienterer skolelederen øvrige medarbejdere og forældre om dette – uden at der oplyses om den pågældendes identitet – ved mail. 

Skolelederen videreformidler også Sundhedsstyrelsens pjece om COVID-19 til forældre, der kan findes her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Information-til-foraeldre-til-boern-og-unge-i-dagtilbud-og-skole

Med samtykke fra medarbejderen/forældrene kan skolelederen oplyse den pågældendes identitet specifikt til medarbejdere samt forældre til børn og unge, der er nære kontakter til den pågældende jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Ved et enkelt tilfælde i en klasse skal der ikke foretages yderligere over for klassen som helhed ud over for de børn, unge eller medarbejdere, der er nære kontakter, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hvad gør skolen ved flere tilfælde af COVID-19? 

Ved flere tilfælde af COVID-19 på skolen (ud over blandt nære kontakter eller børn/medarbejdere, der oplagt er smittet andetsteds, fx i husstanden) er der tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er sket større smittespredning. 

I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

For hele skolen gælder det også, at: 

∙ Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko for så vidt angår særlige hensyn til nogle elever. Der gøres opmærksom på, at anbefalingerne løbende kan blive opdaterede. Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. 

 ∙ En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme eller eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældrene og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning. 

∙ Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøge, og modtager i denne periode ikke fjernundervisning.